Fødekonkurrence mellem vilde bier og honningbier

Fødekonkurrence mellem vilde bier og honningbier

På Bi konferencen 2024 i Vingstedcenteret skulle Hjalte Ro-Poulsen fra Københavns Universitet have talt om sit projekt ”Vilde bier og honningbier i semi-naturlige habitater i Danmark” – men han var blevet syg. Heldigvis kunne Yoko L. Dupont ( https://www.au.dk/en/show/person/yoko.dupont@ecos.au.dk ) træde til med materiale fra et af sine tidligere foredrag, krydret med resultater fra Hjaltes projekt, og det blev et rigtigt godt foredrag.

Og herunder er lidt af det som jeg fik med – Yoko er altid god at høre på 😊

Der er 20.000 arter af bier i hele verden.

Der er 295 arter af bier i Danmark. 244 af disse findes på en liste over rødlistede arter, og i listen kan ses at næsten ½-delen af de vilde bier i Danmark er truede. Årsager til dette? Meget tyder på at det hovedsageligt skyldes 3 ting (i prioriteret rækkefølge):

 • Tab af levesteder (mangel på blomster / fødegrundlag og landbrugets effektivisering)
 • Pesticider
 • Parasitter & sygdomme

Desuden er der et par andre stressfaktorer så som

 • Klimaforandringerne
 • Konkurrence

 

Skal man se på konkurrencen mellem bier, er det nødvendigt at dele dem op i

Enlige bier:

 • I Danmark er der 265 arter af enlige bier.
  • Enlige biers livscyklus kan beskrives således: En ”mor-bi” / dronning klækker om foråret og flyver ud og parrer sig. Hun laver en rede, fortrinsvis i jorden, hvor hun samler bibrød og lægger et æg. Dette æg bliver til en larve, der forpupper sig – og klækker næste forår.
  • Enlige bier søger føde cirka 100 – 200 meter fra reden.
  • Fødebehov: Hvis ”mor-bien” lægger cirka 30 æg, svarer det til i alt 150 – 600 mg bibrød (bibrød er et naturprodukt bierne fremstiller af pollen, honning og mælkesyre, hvorefter de lader blandingen fermentere).

Sociale bier:

 • Humlebier: I Danmark er der 29 arter humlebier – de fleste sjældne, på nær 5 – 6 arter.
  • Humlebier lever i 1-årige kolonier. Det er mindre kolonier, der består af en dronning og et par hundrede (op til 400) bier.
  • Fødebehov: I løbet af året samler humlebierne cirka 1 kg nektar og 175 gr. pollen
 • Honningbier: Der er kun 1 art, nemlig ”Apis mellifera”.
  • Honningbien er noget for sig da den lever i flerårige kolonier, som kan være store og bestå af 1 dronning + 40 – 50.000 (+) bier.
  • Honningbien er hjemmehørende i Danmark siden sidste istid, men på grund af mangel på hule træer (skal gerne kunne rumme 40 liter) og fordi mennesker har indført honningbiens fjende nummer 1 til Danmark, nemlig Varroamiden, så overlever den sjældent i vild natur.
  • Honningbier søger føde flere km fra stadet – men typisk indenfor 3 km.
  • Fødebehov: I løbet af året vil et stade hente 120 – 200 kg nektar og 25 – 30 kg pollen. Honningbien går fortrinsvis efter store blomsterforekomster (så som marker med raps eller store områder med hjulkrone, lyng, osv.)

Der er lavet mange undersøgelser omkring blomster og konkurrence mellem bierne. De fleste ser dog på lokale forhold i lande som Danmark ikke kan sammenligne sig med – men der er også nogle undersøgelser der er mere generelle.

 • En undersøgelse fastslår at der var negativ effekt af honningbien – men denne undersøgelse var lavet i områder hvor honningbien ikke var naturligt hjemmehørende.
 • I Tyskland findes undersøgelser på noget overdrev, og som ikke viste nogen særlig effekt.
 • Projekt på hedeområder i Skotland viste en sammenhæng mellem få honningbier og flere humlebier.

Undersøgelserne dokumenterer ikke at tilstedeværelsen af honningbier ændrer på bestanden af vilde bier, og de siger heller ikke noget om hvorvidt de fører til en ændret fødeindsamling.

Har vilde bier rede tæt på bi-gårde med mange stader / honningbier kan der godt forekomme konkurrence. Det afhænger meget af blomsterressourcerne. Derfor er et enkelt stade i en have ikke noget problem. Er der mange blomster, er flere bistader også ok.

I Hjalte’s projekt indsamlede han bier i maj og juli på enge og overdrev. Indsamling foregik i afgrænsede områder (10 m x 20 m) markeret med snore.

Hans fokus var på det svingende fødebehov der er i løbet af året og de svingende blomsterressourcer – der er ligesom et ”hul” i blomstringen i juni – juli. Hvad sker der her???

Hjalte satte 10 bistader ud på et område for at finde ud af hvad de trak på? Desuden var der et tilsvarende område uden bistader, som fungerede som den kontrolgruppe.

Undersøgelsen viste at enlige bier ikke har overlap med humlebier og honningbier. Derimod har humlebier og honningbier et vist overlap i fødekilder.

Ifølge Yoko overraskede resultatet Hjalte, idet der i juni – juli (med knappe føderessourcer) ikke var særlig mange honningbier i de afmærkede områder – de trak andre steder hen.

 

”Bi – krigen”

Et eksempel på den ”bi-krig” der foregå i medierne, er f.eks. fra Nationalpark Thy hvor der i 2019 blev udbud 11 stadepladser på statens arealer.

En organisation der hedder Verdens Skove ønskede at ”købe vilde bier fri” ved crowdfunding. Deres mål var at samle 14.000 kr. ind til det formål, men de endte med at indsamle 70.000 kr., og fik derved 7 ud af de 11 stadepladser. Men alt i alt er der 100 stadepladser og cirka 1300 stader i Thy. Nogle stadepladser står lige udenfor nationalparken, og bierne kan fint flyve ind til den eftertragtede nektar i lyngen. Undersøgelser fra Skotland viser faktisk at bier kan flyve over 10 km efter lyng (!!!)

Derfor er Verdens Skoves måde at hjælpe de vilde bier på, ikke den rigtige måde at gøre tingene på. Yoko sluttede af med at sige at den nuværende debat foregår på en meget usaglig og forsimplet måde, og opfordrede til at burde man gå sammen, i stedet for at bekrige hinanden.

(… og som lytter til dette spændende foredrag, kan man overveje om det kunne være at nogen har for stor økonomisk interesse i at udnytte andre godtroende mennesker, ved at skabe en hetz mod honningbier… )

 

Yoko havde et andet foredrag i løbet af lørdagen, der handlede om ”Blomster til bier og andre insekter”, og her vil jeg lige medtag et par hovedpunkter:

 • Yoko arbejder med i BFOOD-DK https://pure.au.dk/portal/da/projects/bfood-dk-documentation-of-flower-resource-availability-and-optimi der undersøger ” This project aims to enhance the understanding of floral resource use by honey bees in Danish landscapes, and to investigate options for optimizing the availability of resources (pollen and nectar) through the location and density of bee colonies.” Frem til 1.6-26.
 • Opfordring til alle – ikke kun biavlere – gå ind på Biplanter.dk https://biplanter.dk/welcome og opret dig som bruger og hjælp med at indrapportere når du ser blomstring

Hvis man ønsker at hjælpe bier og insekter, så vælg at så en god blomsterblanding – og hvad er en god blomsterblanding?

 • Honningurt er kun til de store bier, men understøtter bestøvning
 • Solsikke giver føde til flere arter (og til fugle senere hen)
 • Boghvede + gul sennep + honningurt er rigtig god til flere arter, og blev anbefalet
 • Mange forskellige blomster – jo flere blomster i blandingen, jo bedre
 • Gulerod i blomst er topscore i at tiltrække mange slags insekter – og Gåseurt og Kornblomst og Olieræddike

Del dette indlæg

Nyeste indlæg:

Nyhedsbrev nr. 2, marts 2024

Hammel og Omegns Biavlerforening Nyhedsbrev nr. 2, marts 2024 Kære biavler Foråret er på vej – bierne er aktive på de luneste marts dage og

Læs mere »