Generalforsamling 2023 – Beretning

Hammel og Omegns Biavlerforening (HOB)

Læs referatet i PDF her

Generalforsamling den 23. januar 2023 kl. 19 i Gjern Kultur- og Idrætscenter

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning, herunder korte beretninger fra udvalgene
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år.
 5. Forslag fra medlemmerne
 6. Forslag til budget og kontingent fastsættelse
 7. Valg af formand
 8. Valg af bestyrelse og suppleant
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

Formanden bød velkommen til en ”Corona” fri generalforsamling for første gang siden 2020: I aften har vi et fremmøde på 20 biavlere, hvilket er meget fint i hård konkurrence med WM i håndbold.

Som I kan se har vi en dagsorden jf. vedtægterne, som dem af jer der tidligere har været med kender den. Dog har bestyrelsen besluttet at udvalgene selv beretter om, hvordan det er gået i 2022. Det betyder at jeg indleder punkt 2. bestyrelsens beretning, hvorefter udvalgene kommer på, inden jeg afslutter punktet og overgiver beretningen til generalforsamlingens videre behandling. Men først skal vi have valgt en dirigent.

 1. Valg af dirigent

Som dirigent foreslog bestyrelsen Bjørk Jeppsson, som blev valgt til at lede mødets forhandlinger.

Dirigenten startede med at fastslå, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

 1. Bestyrelsens beretning

HOB`s bestyrelse har siden sidste generalforsamling afholdt 4 ordinære bestyrelsesmøder. Alle afholdt i vores lokaler på Klintholm. Vi har udsendt 2 nyhedsbreve og løbende orienteret via hjemmesiden og Facebook.

2022 blev det syvende hele år med en aftale med kommunen om brug af Lokalerne på Klintholm. Det betyder, at vi har haft en hel container til rådighed til vores materiel. At vi har haft adgang til værkstedet, så vi kan vedligeholde vores materiel og undervise vores begyndere i f.eks. at lægge voks i rammer.

At vi har haft rigtig stor glæde af container og værksted skyldes i høj grad, at vi har to ”Ole opfindere” Carsten og Freddy, de kan blive ved med at forbedre containerens indretning – tak for det.

Det er et kæmpe aktiv, at vi kan afslutte vores skolebigårds aftener indendørs, med kaffe og honning smagsprøver. I den forbindelse skylder vi forplejningsgruppen Kate, Anette og Carl Aage en stor tak for det store arbejde med altid at holde kaffe på kanden og købe brød mm. At det fungerer så godt, skyldes ikke mindst samarbejdet med Jesper som er uddannet biavler og lærer på stedet. Men Jesper har fået nyt Job. Frank er nu leder af for A-klassen. Frank har allerede nævnt et par gange, at han håber vi kan fortsætte samarbejdet om at tage honning fra og slynge det sammen med eleverne.

Arrangementer

I 2022 har vi gennemført 20 meget forskellige arrangementer:

10. februar, foredrag ved Ole Kilpinen DBF

Begynderkursus i biavl / ved Susanne, Gert og Per

21. april, materielaften voks i rammer

1. maj indvielse af Gjern Landbrugsmuseum

1. maj Skovens dag i Skjød

19. maj, Gjern Børnehus med observationsstade

19. maj Præstemarksskolen i Søften – for 150 indskolingsbørn og forældre

24. maj, åben bigård for Gjern natur kl. 16 og kl.19

9. juni, begyndere og medlemmer slynger- og presser honning

10. juni, fratager honning og slynger med A- klassen

11-6 Musikfestival på Tagdækkervej.

18. juni, Honning & jordbærdag hos Rema 1000 i Sabro

19. juni, Honning & Jordbærdag hos Spar i Gjern.

21. juni, Fårvang skole med observationsstade

11. august, begyndere og medlemmer slynger sommerhonning

13. august. udflugt til ”Solens hjerte” Fyn

29. august, myresyrebehandling 4 aftener og udlevering af myresyre

17-18. sept., Food Festival Århus

6. okt., Mjødaften

7. jan. 23, oxalsyrebehandling og udlevering af oxalsyre

Herudover har vi været i skolebigården hver tiende dag fra den 28. april til den 22. august, med efterfølgende slutfodring. Hertil skal så lægges alt det løse med at hente og bringe tavler og voks. Holde orden i containeren, på skolebigårdspladsen og vejen.

Udviklingsplaner

I efteråret 2021 holdt vi et udviklingsmøde for alle medlemmer. Det var et godt møde med rigtig mange gode forslag. Bestyrelsen holdt efterfølgende et ekstraordinært bestyrelsesmøde og besluttede, at hvis størstedelen af de mange forslag skal blive til noget, vil det først og fremmest kræve, at vi ikke tror det kan gøres i et hug, men at vi igangsætter en proces, hvor næste step er en ændret udvalgsstruktur. Resultatet blev en udvalgsstruktur som vi så har arbejdet på at bemande og få til at fungere i løbet af 2022, så vi hele tiden kan udvikle foreningen. Dette arbejde vil vi fortsætte i indeværende år. Så hvis der findes ledige hænder, skal I ikke holde jer tilbage, bestyrelsen glæder sig til at arbejde sammen med jer.

Marie har været tovholder under hele processen, hendes skriftlige dokumentation har gjort, at vi hele tiden kan fastholde det oprindelige sigte med at udvikle organisationen. Der skal derfor lyde en stor tak til Marie for dette store arbejde.

Udvalgsstrukturen kan ses her

Korte beretninger

Udvalg til pasning af bierne i skolebigården, v. Poul

Skolebigården er vores største aktiv. Vi har en virkelig god placering på Klintholm. Der er læ, sol og rigtig fornuftige trækkilder.

I april 2022 udvintrede vi 8 bifamilier. Det nåede vi frem til ved at slå to småfamilier sammen med to produktionsfamilier som var blevet for små. At de var blevet for små skyldtes at de var blevet udsat for et kraftigt myreangreb. Foråret begyndte lidt køligt, men ultimo maj blev det varmere, så vi fik en rigtig fornuftig og tidlig forårshonninghøst, hvorimod sommerens høst var noget mindre. I løbet af sæsonen fik vi bl.a. demonstreret pollenfælder både til opstabling og trugstade. Og monitering for at vise hvor stort mide trykket var. Og inden indvintring viste Palle hvordan tilsætning af nye dronninger kan foretages. Som altid behandlede vil bi familierne med først myresyre og derefter oxalsyre. Vi indvintrede de otte produktionsfamilier. Desværre kunne vi ved oxalsyrebehandlingen i januar konstatere, at to bifamilier var døde uden påviselig grund. Foder var der rigeligt af. Både uden for de døde bifamilier og nogle af de andre var der rigtig mange døde bier spredt i området foran flyvesprækken, altså ikke bier, som var døde inde i huset og slæbt ud af de raske bier. Så måske skal mistanken rettes mod virusangreb?

Udvalg til begynderundervisning, v. Susanne

Det var første gang Gert, Per og Susanne stod for den teoretiske del.

Det var et lille hold, hvilket fungerede godt. Det omfattende undervisningsmateriale fra DBF blev fulgt, hvilket resulterede meget lange undervisningsaftener. Fremover skal der sorteres i materialets så det vigtigste trækkes frem.

Det fungerede godt at gøre aftenen med ilægning af voks i rammer obligatorisk.

Begynderne blev fordelt på 3 stader i skolebigården. Fremover vil det være ønskeligt, at begynderstaderne står ved siden af hinanden og at det er rolige og omgængelige bier. Det fungerede fint, at Poul introducerede, så vi fik fælles udgangspunkt og fælles opsummering på, hvad vi oplevede/gjorde.

Begynderne har følt sig godt taget imod af de erfarne biavlere.

Fremover skal der nok være fokus på, at der også er nogle aktiviteter rettet mod 2. og 3. års begyndere.

Skolebigårdsudvalg, v. Kate

Der er indkøbt kopper og tallerkner for at undgå engangsservice af plast og pap. Ellers er det bare kørt planmæssigt.

Materieludvalg, v. Carsten

Udvalget har fokus på at holde orden i containeren med materiellet, som er vores fælles holdepunkt inden vi går i bigården. Trillebørene skal læsses med det der skal bruges i bigården – og gerne lidt mere. For at gøre reolen og magasinerne mere overskuelige skal der nogle skilte op, så der bliver faste pladser.

Udvalg til slyngning og presning af honning, v. Paul M

Carsten har stået for indkøb af afdækningspap mm og har fået lavet nye og forbedrede rutiner for sining af honningen. Forskellige medlemmer har taget honning med hjem og sat det på glas. Resten er blevet solgt på spande.

Udvalg til faglige og sociale arrangementer, v. Marie

Udvalget har bestået af 4 medlemmer, som alle sidder i bestyrelsen – Anette, Paul Carl Aage og Marie. Vi har holdt os til den rytme der har været i arrangementerne i de senere år.

Jeg vil fremhæve nogle få af årets arrangementer:

 • 10-2 Foredrag af Ole Kilpinen, fra DBF om konkurrencen mellem honningbier og de vilde bier. Et godt besøgt arrangement, hvor der også kom medlemmer fra vores nabo biavlerforeninger.
 • 2-7 Grillfest – aflyst pga. for få tilmeldte.
 • 13-8 Sommerudflugt til Solens Hjerte ved Odense. Sofus og Lars fortalte om deres biavl og viste rundt i deres skønne have og bofællesskab. Rigtig god tur til et fantastisk sted. En smuk have, en skøn frokost og meget engagerede beboere, som viste os deres sted. Gode bi-snakke med Sofus og Lars. Det fungerede fint med den fælles bustur, som gav et godt fællesskab.
 • 6-10 Et kig ind i mjødens verden med Benny Præstegaard, en spændende og godt besøgt aften med smagsprøver og gode fif til selv at komme i gang med mjødbrygning.
 • 17-11 Den store praleaften og honningbedømmelse – aflyst pga. for få tilmeldte

I udvalget vil vi gerne udarbejde et årshjul for vores arbejde. Visionen er at vi kommer i gang med at tænke mere langsigtet og få skabt et varieret udbud af møder og kurser hen over året. Vi vil gerne udbyde arrangementerne i bedre tid og forhåbentlig undgå aflysninger. Det er vores håb, at der er et par stykker uden for bestyrelsen der vil melde sig til udvalget.

Udvalg for presse og PR, v. Paul M

Det store arbejde i bestyrelsen har været omkring udvikling af den nye hjemmeside. Der har været et eksternt firma ind over, hvilket har givet et godt resultat. Særligt vigtigt har det været at sikre, at alt det gamle materiale kom med over, da de seneste mange års dokumenter ikke er gemt i fysisk form. Det kræver nu log in at komme ind til medlemslisterne. Birgit er kommet med ind over arbejdet og har gjort et stort stykke arbejde.

Bisygdomsinspektøren

Igen i 2022 har vi haft flere besøg af Bisygdomsinspektør Niels Rasmussen. Det er rigtig godt at Niels besøger os. Det er altid nemmere at henvende sig til en person man kender, selv om vi selvfølgelig alle håber på, at vi ikke får brug for besøg af bisygdomsinspektøren.

Bi Hotel Scandic

Siden 2017 har Bjørk og Torben drevet Bi Hotel Scandic med 4-6 bifamilier. Det går ud på at gøre Hotel Scandic i Silkeborg selvforsynende med honning til madlavning og salg til hotelgæsterne. For at det kan fungere er det vigtigt at de skiftende direktører støtter op om projektet.

DBF`s Biavlskonference

DBF har en flerårig tradition for hvert år i marts at afholde en to dages konference med flere bi-faglige emner på dagsordenen.

Bestyrelsen har besluttet at fire medlemmer af HOB kan få et tilskud på 200 kr. uanset deltagelse en eller to dage. Denne mulighed for tilskud annonceres hvert år i januar måned på hjemmesiden. Tildeling sker efter først til mølle-princippet.

Danmarks Biavlerforening

Efter Corona-tiden er vi i 2022 nu begyndt at kunne mødes, hvor folk er fysisk til stede. Jeg har i 2022 været til biavlskonference i to dage i Vejle og til DBF`s generalforsamling i en dag i Odense. Og ”Vidensdeling om honningbiers biologi” i to dage i Århus. Og til lokalforeningsseminar i en dag i Ejby. Bortset fra generalforsamlingen har det været sammen med gode kollegaer fra HOB. Men der er bestemt plads til at flere kan deltage. Det har være gode og givende arrangementer. Der er altid noget at komme efter når DBF inviterer, så tænk over det.

Bestyrelsesarbejdet

Til slut vil jeg sige om bestyrelsesarbejdet, at jeg synes det har fungeret rigtig godt. Vores muligheder for aktiviteter i lokalerne på Klintholm har selvfølgelig også udfordret det enkelte bestyrelsesmedlem. Men i har løst opgaverne til fulde.

Mange tak for samarbejdet i bestyrelsen. Og tak for samarbejdet med alle medlemmerne i HOB.

Skal vi lige se hvem bestyrelsen er:

Næstformand Carl Aage Jakobsen, Kasserer, webmaster og facebook bestyrer Paul Mikkelsen, Sekretær

Marie Behrens og bestyrelsesmedlem Kate Hansen og Anette Christensen. Og suppleant Freddy Kristensen.

Hermed overdrager jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingens videre behandling.

Beretningen blev taget til efterretning med følgende bemærkninger fra medlemmerne:

Fra flere sider var der stor ros til Kate og de andre i skolebigårdsudvalget. Det betyder meget, at der altid er kaffe og brød – det er med til at give hygge. Desuden dejligt at der altid er pølser mm til honningslyngningen.

Ligeledes stor ros til holdet bag containeren, som udfører et virkeligt godt arbejde.

Sommerudflugten til Fyn blev også rost.

Hjemmesiden er blevet rigtig god.

God ide med brush up kursus for ikke helt nye biavlere.

 1. Fremlæggelse af regnskab

Paul M fremlagde regnskabet, som også var omdelt til medlemmerne. Se bilag. I 2022 blev der et underskud på 10.741,96 kr. Dette skyldes udgifter til sociale arrangementer (herunder busudflugten til Fyn) og udgifter til hjemmesiden. Desuden er der ikke blevet solgt så meget honning som forventet. Saldo pr. 31.12.2022: 37.909,53 kr.

Regnskabet blev godkendt med følgende kommentar: Så længe der er et stort overskud skal vi holde fast i at udvikle hjemmeside mm.

Læs regnskab her

 1. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år

Arbejde med alternative strategier for varroa bekæmpelse – løbende monitorering ved hjælp af midetælling med henblik på mere målrettet behandling af bierne.

Produktion af småfamilier. Gerne med et par garvede biavlere koblet på.

Arbejde videre med at få den gamle bistadevægt til at fungere.

Markere Biernes dag den 20-5. HOB har planer om at invitere folk bredt til Skolebigården.

Besøg i Klintholm børnehave.

Bisløjd i vinterperioden. Det kræver, at nogle håndværkskyndige vil hjælpe til med at få det til at køre.

Generelt vil vi gerne have mere hjælp i bestyrelsen til store og små opgaver. Herunder også, at nogen har lyst til at være med i et udvalg uden at sidde i bestyrelsen.

Planer og forslag for det kommende år: Læs

Kommentarer fra medlemmerne:

Pas på, at vi ikke drukner i arrangementer. Vi ses rigtig mange gange hen over sommeren, så vi skal sikre, at der er lidt luft mellem arrangementerne. Godt hvis f.eks. datoer for honningslyngning bliver meldt tidligere ud.

Bestyrelsen efterspørger flere aktive medlemmer og nye ideer, men hvordan og hvornår melder man ind, hvis man har lyst til at være mere aktiv?

Opfordring til bestyrelsen om at bruge et planlægningsværktøj, når der fremover skal laves årshjul og langsigtede planer.

 1. Forslag fra medlemmerne

Bestyrelsen har ingen forslag modtaget.

 1. Forslag til budget og kontingent fastsættelse

Paul M gennemgik budgettet for 2023, som var omdelt til medlemmerne.                                                Se bilag

Desuden gennemgang af antal medlemmer af DBF og HOB.                                                                         Se bilag.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.                                                                                                         Se bilag

Budgettet og kontingentfastsættelsen blev godkendt.

 1. Valg af formand

Poul F blev genvalgt som foreningens formand med applaus

 1. Valg af bestyrelse og suppleant

Paul M er på valg og ønsker ikke genvalg.

Svenn Nielsson blev valgt som bestyrelsesmedlem.

Kate Hansen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem.

Freddy Kristensen blev genvalgt som suppleant.

 1. Valg af revisor

Torben Schønau blev genvalgt som revisor.

 1. Eventuelt

Poul F takkede Paul M for 10 års arbejde i bestyrelsen. Der var stor ros for Pauls indsats som kasserer, der har været styr på tallene og bilagene. Heldigvis fortsætter Paul som kasserer og webmaster, selvom han nu er uden for bestyrelsen.

Niels Rasmussen gjorde opmærksom på at det er lovpligtigt at alle bigårde er registreret i Bigårdsregisteret.

Poul F takkede for god ro og orden på mødet og takkede for et godt samarbejde i foreningen.

Referent: Marie BehrensDel dette indlæg

Nyeste indlæg: