Referat fra bestyrelsesmøde 30. jan. 2023

Referat fra bestyrelsesmøde i Hammel og omegns Biavlerforening
Mandag den 30. januar 2023 kl. 19.00
Mødet blev holdt i foreningens lokale på Klintholm
Tilstede: Poul Fjelsted, Kate Hansen, Freddy Kristensen, Anette Christensen, Carl Aage Jakobsen,
Paul Mikkelsen, Svenn Nilsson, Marie Behrens.

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra 9. januar 2023
Referatet blev godkendt.
2. Meddelelser fra formanden
Intet
3. Meddelelser fra bestyrelsen
Intet
4. Regnskab og medlems status
Paul M gennemgik regnskabet og orienterede om medlems status. Aktuelt er der 67 medlemmer af DBF og 21 Lokalforeningsmedlemmer.
5. Bestyrelsens konstituering jf. vedtægtens §6: Næstformand, Kasserer, Sekretær Carl Aage blev genvalgt som næstformand Paul M blev genvalgt som kasserer Marie blev genvalgt som sekretær
6. Forretningsordenen evalueres og justeres
Under punktet kontingent blev tilføjet: Kassereren sender en opkrævning til lokalforeningsmedlemmer den 1. december med betalingsfrist den 31. december.
Under punktet DBF’s Biavlskonference blev det besluttet fem bestyrelsesmedlemmer og/eller instruktører kan få et tilskud på 500 kr. uanset deltagelse en eller to dage. Og fem medlemmer af HOB kan få et tilskud på 200 kr. uanset deltagelse 1 eller 2 dage.

Bilag 1 Omkostningsgodtgørelse – mindre sproglige rettelser
Bilag 2 Udvalgsstrukturen
Udvalg til pasning af bierne i skolebigården
Ansvarlig Poul F.
Bemanding: Susanne, Gert, Per
Bisygdomme: Flemming
Syre: Freddy
Varroa strategi: Just
Småfamilier: Svenn

OBS, at der er behov for en eller to instruktører til 2. og 3. års begyndere og mere erfarne biavlere.

Udvalg til begynderundervisning
Ansvarlig: Susanne
Bemanding: Gert og Per
Skolebigårdsudvalg
Ansvarlig: Kate
Bemanding: Anette og Carl Åge
Græsslåning: Jens Karl
Materieludvalg
Ansvarlig: Carsten
Bemanding: Freddy, Brian
Udlån af slynge: Henrik
Udlån af Presse: Bjarne.
Udvalg til slyngning og presning af honning
Ansvarlig: Der er behov for en person, der ikke sidder i bestyrelsen til denne post.
Bemanding: Carl Åge, Paul og Carsten
Honning depot: Bjarne
Udvalg for faglige og sociale arrangementer
Ansvarlig: Anette
Bemanding: Carl Åge, Marie, Anette. Der er behov for en ekstra person til gruppen.
Udvalg for presse og PR
Ansvarlig: Paul M
Bemanding: Birgit
Poul F opfordrer i sit nyhedsbrev medlemmerne til at melde sig til de ledige poster/arbejdsgrupper.

7. Lokale koordinatorer i forhold til DBF, udpeges
Koordinator for nye biavlere: Susanne
Koordinator for aktiviteter og fastholdelse: Anette
Koordinator for biernes produkter: Carl Aage

Koordinator for biavlsinteresser: Svenn
Koordinator for presse og PR: Birgit/Paul
Koordinator for bisygdomme: Flemming
8. Privatlivspolitik for HOB evalueres
Privatlivspolitikken er blevet revideret af Birgit. Den fremstår nu i en fin grafisk opsætning.
Den blev godkendt.
9. Årets mødekalender:
Bestyrelsesmøder: Ma 8. maj, ma 25. sept., ma 8. jan. 2024, generalforsamling ma 29 jan. 2024
Datoerne blev godkendt.
10. Skolebigården Klintholm
Målet er at have 8 familier + nogle småfamilier. Vi må afvente status på bifamilierne, når vi får dem gennemgået i foråret. Måske skal vi ud at købe et antal familier. Evt. også købe mere grej til at danne småfamilier.
11. Begynderkursus 2023
Kurset er annonceret på hjemmesiden. Der er indtil nu tilmeldt 9. Der kan max optages 15 på holdet. Poul havde plakater og pjecer med, som bestyrelsesmedlemmerne kan tage med til opslag
på f.eks. biblioteker i lokalområderne.
Kurset annonceres også på Facebook og må gerne deles på diverse lokale FB-sider.
12. Kommende arrangementer, sommerhalvåret besluttes. Vinterhalvåret drøftes.
Næste arrangement er den 11.3. Foredrag af H.J. Kolmos.
Hvis der kommer mange tilmeldinger, har vi mulighed for at være i hallen.
Bestyrelsesmedlemmerne opfordres til at udskrive annoncen og hænge den op rundt om i lokalområderne.
Biernes dag afholdes 20.5. Udvalget for faglige og sociale arrangementer arbejder videre med at planlægge dagen.

13. Evt.
Benny Præstegaard har spurgt om mulighed for at koble sig på f.eks. honning-jordbærdag med henblik på at sælge sin mjød sammen med os. Han er meget velkommen til at stå sammen med os.
14. Aktivitetsliste
Poul F opdaterer listen.
Næste møde: 8. maj 2023
Referent: Marie

Del dette indlæg

Nyeste indlæg: