Referat fra bestyrelsesmøde 9. jan. 2023

Referat fra bestyrelsesmøde i Hammel og Omegns Biavlerforening

Mandag den 9. januar 2023 kl. 19.00
Mødet blev holdt i foreningens lokaler på Klintholm
Tilstede: Poul Fjelsted, Kate Hansen, Freddy Kristensen, Anette Christensen, Carl Aage Jakobsen,
Marie Behrens, Paul Mikkelsen

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat af 3. oktober 2022
Referatet blev godkendt

2. Meddelelser fra formanden
Poul F har deltaget i webinar i forbindelse med godkendelse som kyndig biavler.
Poul F, Carsten, Bjarne og Birgit deltog i lokalforeningsseminar og de deltog bl.a. i workshops
omhandlende bureaukratiet omkring bestyrelsesarbejdet, begynderkurser, og problemer med at
skaffe bestyrelsesmedlemmer.
Det er Biernes dag den 20-5.23. En international bestemt dag, som DBF i år gerne vil have fokus på.
Det kunne f.eks. være med åbne bigårde på dagen. I HOB overvejer vi at markere dagen med et
arrangement på Klintholm.
I år er der Apimondia verdenskongres i Chile. Når denne er overstået, vil der for alvor komme gang i
forberedelserne hen mod Apimondia i 2025, som kommer til at foregå i København.

3. Meddelelser fra bestyrelsen
Ærgerligt, at medlemsmødet omkring honningbedømmelse mm måtte aflyses. En mulig forklaring
på den ringe tilslutning kunne være, at arrangementet burde have været annonceret tidligere.

4. Regnskab og medlems status
Årets resultat for 2022 blev et underskud på 10.741. Dette skyldes primært 2 store poster – nemlig
udgifter til opdatering af hjemmesiden og bustransport af medlemmerne til sommerudflugten.
Der er enighed i bestyrelsen om, at det er ok med et underskud, når vi tænker på, hvad vi har fået
for pengene. Hjemmesiden er blevet god og det var en meget vellykket sommerudflugt.
Desuden har vi ikke solgt bifamilier i 2022, hvilket der var budgetteret med.
Der er aktuelt 69 medlemmer af DBF, 25 medlemmer af HOB. Der er allerede nu tilmeldt 9 til det
kommende begynderkursus.

5. HOB generalforsamling mandag den 23. jan. 2023
a) Beretning, inkl. korte beretninger fra udvalgene
Poul F skriver beretningen og de ansvarlige for udvalgene skriver de korte beretninger.
Der var en snak om Udvalget for faglig og sociale arrangementer. Der var enighed om at lave et
årshjul, så vi sikrer os, at vi kommer på forkant med årets arrangementer og får udbudt dem i god
tid. Udvalget har bestået udelukkende af 4 bestyrelsesmedlemmer. Det vil være rigtig godt, hvis vi
kunne få et par medlemmer udenfor bestyrelsen til at være med, og så kun have 1-2
bestyrelsesmedlemmer i udvalget.
b) Det reviderede regnskab gennemgås
Paul M gennemgik det reviderede regnskab.
c) Udviklingsplaner for HOB drøftes
Den nye udvalgsstruktur er kommet godt fra start. Opbygningen fungerer godt. Efterhånden
overgiver Poul F sine erfaringer til udvalgene. Vi forventer, at udvalgene i løbet af et til to år kan
overtage langt mere.
d) Forslag og planer for 2023 drøftes.
De kommende arrangementer blev drøftet.
Der blev efterspurgt endnu mere fokus på faglige input til de erfarne biavlere. Det kunne både være
i Skolebigården og ved faglige arrangementer.
e) Lokalforenings- Kontingent 2024 drøftes
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
f) Forslag til budget 2023 gennemgås
Budgettet for 2023 blev gennemgået og tilrettet.
g) Indkomne forslag
Der er ingen forslag indkommet
h) Valg
På valg er:
Formand Poul Fjelsted, som modtager genvalg
Kate Hansen, som modtager genvalg.
Paul Mikkelsen, som ikke genopstiller. Paul er dog indstillet på at køre regnskabsdelen videre uden
stemmeret i bestyrelsen. Det samme gælder webmaster og Facebook opgaverne i samarbejde med
Birgit.
Der skal vælges et nyt bestyrelsesmedlem

6. Hjemmesiden, Facebook
Hjemmesiden fungerer godt nu. Den er mere overskuelig og nemmere at se på en telefon. Der er
også bedre sikkerhed i forhold til medlemslisten. Birgit har været den drivende kraft i forbindelse
med udviklingen og hun fortsætter som webansvarlig.

7. Skolebigården Klintholm
a) Status syrebehandling
Syrebehandlingen er kørt efter planerne. Folk er dog generelt længe om at få bestilt
syren.
b) Forbedringer: Container/lokaler, andet
Kører fint. Carsten har nogle ideer til forbedringer.
c) 2023: Antal familier, køb/salg
Indtil nu er 2 familier gået tabt i denne vinter. Der vil evt. være behov for at købe 2
familier. Vi vil gerne fortsat have 8 produktionsfamilier og evt. til næste efterår indvintre
10 familier, så der er plads til vintertab.
d) Deltagere i arbejdsgrupper
Bemandingen fortsætter som nu. Ved det konstituerende bestyrelsesmøde efter
generalforsamlingen skal der sikres medlemmer og ansvarlige for alle udvalg.

8. Datoer og program for Begynderundervisning 2023
Kan ses på foreningens hjemmeside.

9. Samarbejde med Hotel Scandic om biavl
Samarbejdet kom lidt bedre op at køre i 2022.

10. Kommende arrangementer i HOB vinter/forår 2023
Der er planlagt foredrag med Hans Jørn Kolmos, der vil fortælle om biernes liv. Foredraget holdes i
Gjern Kultur- og Idrætscenter, lørdag den 11. marts 2023 kl. 13,30.

11. DBF Biavlskonference den 4. og 5. marts 2023 i Vingsted Centret
Det annonceres i nyhedsbrevet, at der er mulighed for tilskud fra HOB til deltagelse i biavl
konferencen. Poul og Anette deltager som bestyrelsesmedlemmer. Gert deltager som instruktører.

12. DBF-generalforsamling den 22. april 2023 på Dalum Landbrugsskole
Forslag skal indsendes senest den 11. marts
Poul F. deltager som delegeret for HOB. Alle medlemmer af DBF har mulighed for at deltage, dog
uden stemmeret.

13. Evt.
Intet

14. Gennemgang af aktivitetsliste
Poul F reviderer aktivitetslisten

Næste møde: mandag den 30. januar 2023 kl. 19
Referent Marie Behrens, 14-01-23

Del dette indlæg

Nyeste indlæg: